Diagnostiek

Als het duidelijk is dat je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan er op school meteen op zijn specifieke behoeftes ingespeeld worden. Een ontwikkelingsvoorsprong is echter niet altijd duidelijk herkenbaar. Toch zijn er dan wel vaak signalen die hier op duiden. Het is dan nodig om met school in gesprek te gaan over deze signalen en de mogelijke voorsprong.  Soms is het nodig verder onderzoek te doen als de voorsprong niet duidelijk is, of als er problemen ontstaan bijvoorbeeld in het gedrag.

Wat zie je?

Soms hoor je dat je kind agressief reageert naar leeftijdsgenootjes, of je kind wil niet met  anderen spelen en maakt geen oogcontact. Het kan ook zijn dat je kind zich in de groep voorbeeldig gedraagt, maar thuis het gedrag verandert. Je kind lijkt zich niet meer optimaal te ontwikkelen. Kinderen kunnen ook erg druk, brutaal of eigenzinnig gedrag laten zien. Bij probleemgedrag wordt er vaak niet aan een ontwikkelingsvoorsprong gedacht, terwijl dit wel hier mee te maken kan hebben. Het is dan van het grootste belang om dat gedrag te duiden: waardoor wordt het gedrag veroorzaakt en in stand gehouden?

Wat is het?

Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong dat zich goed ontwikkelt, zal niet snel aangemeld worden voor diagnostiek. Als het kind problemen ontwikkelt, zal dit in 95% van de gevallen veroorzaakt worden doordat de omgeving niet voldoet aan de cognitieve en/of sociaal-emotionele behoeften van het kind. Een analyse van de omgeving is daarbij vaak belangrijker dan diagnostisch onderzoek bij het kind. Natuurlijk is het soms nodig om vast te stellen hoe groot de voorsprong is (ZIE TESTEN), of om een gedragsstoornis uit te sluiten. Als het kind inderdaad een stoornis als bijvoorbeeld ASS of ADHD ontwikkelt, zal het probleemgedrag zich in alle situaties (dus thuis en op school/kinderopvang) voordoen, dus niet alleen thuis of alleen op school.

Waarom herkennen/belangrijk?

Hoe vroeger het kind gesignaleerd wordt, hoe beter de omgeving kan voldoen aan zijn/haar behoeften op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Als het kind problemen begint te ontwikkelen, zullen deze alleen maar erger worden. Het risico bestaat dat in een later stadium alleen de problemen nog gezien worden, en de ontwikkelingsvoorsprong niet meer. Het ligt dan voor de hand dat het kind met een brede interesse en snelle informatieverwerking, gedrag gaat vertonen dat in de school doet denken aan ADHD. Het kind met specifieke interesses en een grote behoefte aan een omgeving die de veelheid aan informatie beter kan structureren, zal wellicht gedrag gaan vertonen dat erg doet denken aan ASS.

Natuurlijk zijn er ook kinderen die naast hun ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid ook een leer- of gedragsstoornis hebben. Ook dan is het goed om hier al vroeg alert op te zijn en de omgeving hierop aan te passen.

Risico’s

Als het probleemgedrag pas in een later stadium onderzocht wordt door iemand die geen ervaring heeft met (hoog)begaafdheid, is het risico aanzienlijk dat er onterechte diagnoses worden gesteld. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt er bij een aanzienlijk deel van de hoogbegaafde kinderen op enig moment het vermoeden van een gedragsstoornis uitgesproken, bij hernieuwd onderzoek vaak onterecht(boek: Misdiagnoses door J. Webb).

 Wat te doen

Een specialist (orthopedagoog, psycholoog) kan vaststellen wat de behoeften van het kind zijn en waar het storende gedrag vandaan komt. Het is belangrijk de ontwikkelingsvoorsprong te herkennen, ook als deze wellicht overschaduwd wordt door het probleemgedrag. Stel bij het zoeken naar een orthopedagoog of psycholoog de belangrijke vraag of hij of zij antwoord kan geven op de volgende vraag : “Waarom is het belangrijk dat een tester verstand heeft van hoogbegaafdheid?” Uit het antwoord moet duidelijk worden dat hij of zij weet welke invloed hoogbegaafdheid heeft op het maken van een test, denk daarbij aan faalangst, creatief denken, meerdere antwoordmogelijkheden zien.

Signalen verkeerd uitgelegd.